Verhuur


Veel van de stukken land die Selius aanschaft worden door hem verpacht. Buiten dat heeft hij een aantal panden in bezit die hij verhuurt. Er zijn twee brieven bewaard gebleven met betrekking tot de verhuuractiviteiten van Selius en er is een aantal advertenties in de krant verschenen. Ook is er een akte betreffende de verhuur van terpbouwland.

Onderstaand enkele voorbeelden hiervan.

1893 – Winkelhuis in Oosterend

G-18931106-verhuur-winkelhuisEr staat in de advertentie dat er in het winkelhuis een manufacturenzaak gevestigd was. In zo een zaak werden stoffen verkocht en andere benodigdheden voor het maken van kleding en andere textielproducten zoals naalden en draden.G-kruidenierHet pand lijkt ook geschikt te zijn voor een kruidenier.

Bij een kruidenier worden in die tijd onder andere verkocht: levensmiddelen zoals zout, suiker, rijst, peulvruchten, bloem, custard, olie en margarine, siroop, thee, koffie en cacao, tabaksartikelen en poetsmiddelen, borstels en klompen. Later worden met name de manufacturenzaken de kledingmagazijnen de warenhuizen, de kruidenierszaken worden later de supermarkten.

 

Begin 1900 – Huis nummer 12 in Oosterend

IJsbrand Elgersma huurt net voor het einde van de 19e eeuw huis nummer 12 in Oosterend van Selius. In een brief aan Selius verklaart IJsbrand dat hem de huur is opgezegd per 1 januari 1900 en dat hij dus voor 12 mei van dat jaar het huis zal verlaten ten behoeve van de nieuwe eigenaar Douwe Bootsma. Selius heeft het betreffende huis aan Douwe verkocht.

 

Begin 1900 – Huis nummer 210 onder Oosterend

Hij verhuurt huis nummer 210 onder Oosterend aan Dirk Posthuma. Het betreft de Polle State. Helaas betaalt de heer Posthuma zijn huur niet en dat is de reden dat Selius op 26 december 1903 een deurwaarder opdracht geeft om een akte op te stellen waarbij de huurovereenkomst beëindigd wordt. Dirk en zijn echtgenote, die volgens de akte bij hem woont, hebben geluk, want ze hebben tot 12 mei 1904 de tijd om het pand te ontruimen en te verlaten.

 

1904 – Boerenhuizinge Oosterend

G-19040210verhuur-boerenhuizinge

In februari 1904 biedt Selius een boerenhuis bij Oosterend te huur aan. Blijkbaar is er niet al te veel belangstelling want in de advertentie valt te lezen dat het huis inmiddels ook gekocht kan worden.

 

 

 

 

1907 – Royaal burgerhuis in Oosterend

G-FoarbuorrenG-19070121-verhuur-burgerhuizinge
Het is moeilijk te bepalen welk huis dit geweest is. Veel van de huizen in Oosterend liggen aan het vaarwater.

 

 

 

 

1918 – Terpbouwland onder Achlum

G-terpbouwlandWe weten dat Selius regelmatig terpbouwland koopt en terpen afgraaft en de terpaarde verkoopt. Onderstaand zien we een contract waarbij hij zelfs tijdens het afgraven van de terp de grond al verhuurt. Uit familieverhalen is bekend dat hij veel stukken grond blijft verpachten en uit de akt

es weten we dat hij sommige van de afgegraven stukken weer verkoopt.  We zien in onderstaand contract in de voorwaarden dat er met beide scenario’s rekening wordt gehouden omdat de huurder potentiële kopers of nieuwe huurders toegang tot het stuk land moet geven.

In maart 1919 sluit hij via dezelfde notaris een contract af over het afvoeren van de terpaarde. Zie de pagina terpaarde.

Huurcontract

De ondergetekende Selius Jelles Timmenga, taxateur wonende te Oosterend verklaart verhuurd te hebben aan den mede-ondergeteekende Kornelis Oepkes van der Boom, gardenier wonende te Kimwerd die verklaart in huur te hebben aangenomen:
een perceel terpbouwland op IJslumburen onder Achlum kadastraal bekend gemeente Tzum Sectie C nummer 1678, groot 1 hectare 20 centiare voor een saisoen aanvangende dadelijk en eindigende na het ?nopen der nacht? in 1900 achttien, uiterlijk een November 1900 achttien.
De verhuurder heet het recht om van het gehuurde aarde af te graven tegen eene billijke vergoeding aan den huurder te voldoen. Zulks voor een huurprijs van honderd negenentachtig gulden en verder op Voorwaarden.
1. De betaling van den huurprijs zal moeten geschieden aan en ten huize van den verhuurder in één termijn den eersten November 1900 achttien zullende bij latere betaling eene rente zijn verschuldigd naar vijf procent per jaar van den verschijndag af.
Alle lasten, belastingen en omslagen blijven voor rekening van den verhuurder.
3. De huurder is aansprakelijk voor alle gewone of buitengewone voorziene of onvoorziene toevallen en niet gerechtigd daarvoor eenige schadeloosstelling of vermindering van huurprijs te vorderen.
4. De huurder zal steeds vrijen toegang op en tot het gehuurde moeten verleenen zoowel aan den verhuurder of zijn gemachtigde als in geval van verkoop of wederverhuring aan gegadigden en nieuwe huurders.
5. Het recht van jacht wordt door den verhuurder voorbehouden.
6. De verhuurder zal bij niet betaling der huursom op den gestelden tijd of bij niet nakoming van een of meer der voorwaarden alsmede ingeval de huurder in staat van faillissement geraakt de vernietiging dezer overeenkomst kunnen vorderen zonder dat de huurder enig recht op vergoeding zal kunnen doen gelden.
7. De kosten dezer overeenkomst komen voor rekening van den huurder.
En verklaart de mede-ondergetekende Andries Pieters Vellenga gardenier wonende te Kimswerd zich ten behoeve van den verhuurder en voor den huurder te verbinden als borg onder afstand van het voorrecht van ???? voor de betaling der huursom ad honderdnegenentachtig gulden en voor de nakoming der in dezen omschreven voorwaarden.
Verteekend: April 1918
S.J. Timmenga
K.O. vd Boom
A.P. Vellenga

 

Bronnen en foto’s: Tresoar, Leeuwarder Courant via Delpher, Openluchtmuseum Arnhem

 

Naar menu Selius