Nevenfuncties


Het is bijna niet voor te stellen, maar naast zijn bedrijfsactiviteiten en maatschappelijke activiteiten, heeft Selius nog een aantal andere functies. Hij is commissaris van de plaatselijke melkfabriek, gemeenteopzichter en schatter.

Commissaris van de zuivelfabriek Oosterend

oosterend-zuivelfabriek2De Coöperatieve Zuivelfabriek Oosterend en omstreken was gevestigd op de Sibawei (Sibaweg) bij Oosterend. De fabriek werd in 1897 opgericht en sloot de deuren in 1964.
Selius is commissaris van de fabriek.   Het is niet bekend in welke periode en er is niets over terug te vinden behalve de vermelding van het feit in het boek genaamd Easterein. Onderstaand twee artikelen uit de Leeuwarder Courant van het jaar voor de oprichting.

Overigens is ook broer Jacobus commissaris bij deze fabriek. Dat wordt vermeld in 1902 in een notariële akte.
En, ook niet onbelangrijk, de bouwer van de fabriek is broertje IJde. Hem wordt de aanbesteding gegund voor een bedrag van f 29.680,- Dat is enorm als we het bedrag dat Selius krijgt voor het bouwen van de veel grotere fabriek in Bolsward 7 jaar eerder f 32.000,- is. De fabriek in Oosterend is weliswaar ook met woning, maar ook die lijkt toch een stuk kleiner dan de woning in Bolsward. Bovendien bestaat de fabriek daar uit twee gebouwen, in Oosterend maar uit één.

G-jacobus-opzichter-bij-bouw-stoomzuivelfabriek-oosterendWe zien als er een aantal maanden later ook nog vier arbeiderswoningen bij de fabriek moeten worden gebouwd, dat Jacobus opzichter is bij de bouw van de fabriek. Bij hem kunnen inlichtingen worden ingewonnen en hij is dagelijks in loco aanwezig.

18960316-voornemen-oprichting 18961221-voornemen-oprichting

 

 

Gemeenteopzichter

gemeentehuis-hennaarderadeelIn maart 1898 zien we een advertentie in de Leeuwarder Courant waarin Selius de Gemeente-Opzichter is. De Gemeente is Hennaarderadeel. Pas halverwege 1899 zien we hem in die hoedanigheid nog vijf maal genoemd waarbij het, net als in de eerste advertentie gaat om het inwinnen van inlichtingen bij hem. In oktober van dat jaar wordt vermeld dat er afwijzend wordt beschikt op een adres van den gemeente-opzichter S. Timmenga om verhooging zijner jaarwedde. Blijkbaar weerhoudt dat Selius er niet van om de functie verder nog te bekleden. Hij wordt in de kranten in 1900 vier keer genoemd. Pas in 1901 stopt hij met de functie en krijgt hij eervol ontslag.

18980314-eerste-vermelding-gemeenteopzichter 18991026-salaris-verhoging-geweigerd 19001020-eervol-ontslag-gemeenteopzichter

 

Schatter

zegel-notaris

In 1890 wordt hij genoemd als één van de schatters van de Assurantie-Maatschappij Achlum. Zie de advertentie rechts uit de Sneeker Courant van 25 december. Een schatters is een taxateur.

In september 1891 plaatst de Onderlinge Maatschappij ter verzekering tegen Brandschade een advertentie in de Leeuwarder Courant. Daarin wordt duidelijk dat ook bij deze maatschappij Selius één van de schatters is van de maatschappij en dat schadeclaims bij hem kunnen worden ingediend.

Ook in een viertal notariële aktes wordt Selius genoemd als taxateur. We zien daarbij dat hij in 1891 taxateur is bij erfenissen waarbij zijn broer Jacobus en zijn vriend Sjoerd Dirks Twerda betrokken zijn. In 1904 en 1910 wordt hij weer vermeld nu voor de familie Dijkstra uit Oosterend. Waarschijnlijk heeft hij in alle vier de gevallen het taxateurschap op zich genomen als vriendendienst.

In 1914 en 1926 besluit Gedeputeerde Staten om Selius te benoemen tot één van de drie deskundigen voor de classificatie der eigendommen / gronden in het waterschap Waaxens c.a.

Schatter bij de Onderlinge Maatschappij ter verzekering tegen Brandschade

18910901-schatter

Als schatter vermeld in aktes

22 mei 1891 Bij een erfenis waarbij broer Jacobus executeur testamentair is 1891 Sneek, notaris H. Fennema
Inventaris
– Jacobus Jelles Timmenga te Oosterend, gehuwd met Eke Jans Heeg, executeur testamentair
– Klaas Johannes Heeg, erflater; in leven woonachtig te Waaxens
– Meinte Wybrens Jorritsma te Drachten, gehuwd met Jeltje Jans Heeg
– Gerrit Jans Heeg te Achlum
– Hendrik Dam te Heerenveen, gehuwd met Akke Lieuwes Wynia, zij moeder van en voogd over Elisabeth en Jitske Douwes Miedema, hij medevoogd
– Symen Lieuwes Wynia te Lollum als toeziend voogd
– Pierius Lycklama à Nijeholt te Franeker, gehuwd met Jeltje Gerlofs Wynia
– Jan Dirks Dijkstra te Hidaard, gehuwd met Anke Gerlofs Wynia
– Durk Sybes van der Berg te Kubaard, gehuwd met Trijntje Gerlofs Wynia
– Louw Pieters Schilstra te Baijum, gehuwd met Johantje Gerlofs Wynia
– Gabe Gerlofs Wynia te Woudsend
– Johannes Dooitzes Bootsma te Wommels, taxateur
– Selius Jelles Timmenga te Oosterend, taxateur
testament2
1891 Bij een erfenis waarbij zijn vriend Sjoerd Dirks Twerda als toeziend voogd optreedt 1891 Wommels, notaris J. Zijlstra
Gemeente: Hennaarderadeel
Inventaris
– Wopke Wopkes de Gavere te Oosterend
– Sjoerd Dirks Twerda te Oosterend als toeziend voogd over Jelbe Samuels Terpstra en over Trijntje Klazes Wiersma
– Jelle Thomas Sippens te Oosterend als voogd over Aagje Thomas Sippens
– Klaske Jelles Sippens te Oosterend
– Trijntje Jelbes Wiersma te Oosterend als moeder van en voogd over Jelbe Samuels Terpstra
– Klaas Minnes Wiersma te Hennaard als voogd over Trijntje Klazes Wiersma
– Watze Sjoerds Bokma te Oege Klooster als toeziend voogd over Aagje Thomas Sippens
– Selius Jelles Timmenga te Oosterend, taxateur
– Johanna Elisabeth Odolphi, erflater; in leven woonachtig te Oosterend
18 mei 1904 Voor de familie Dijkstra uit Oosterend bij een erfenis 1904 Sneek, notaris H. Fennema
Inventaris
– Trijntje Wybes Hoekstra te Oosterend, weduwe van Dirk Jacobs Dijkstra, voor zich en in kwaliteit, tevens als moeder van en voogd over Antje, Wybe en Hidde Dirks Dijkstra
– Jacob Dirks Dijkstra te Oosterend
– Pieter Dirks Dijkstra te Oosterend
– Jetze Plat te Menaldum als toeziend voogd
– Selius Jelles Timmenga te Oosterend, taxateur
– Rintje Petrus Heeringa te Oosterend, taxateur
testament
28 februari 1910 Voor de familie Dijkstra bij een erfenis 1910 Sneek, notaris R. Gerbensma
Inventaris
– Hessel Dirks Dijkstra te Britswerd als voogd over Dirk, Jacob, Hendrik en Geertje Hessels Dijkstra
– Johannes Wagenmakers te Wommels als toeziend voogd
– Selius Jelles Timmenga te Oosterend, taxateur

Taxateur voor het waterschap Waaxens

waaxensIn de Leeuwarder Courant wordt in 1914 (jaar van oprichting van het Waterschap) en in 1926 melding gedaan van het bekleden door Selius van deze functie. Het is onduidelijk voor welke periode hij taxateur is, maar dat zal toch voor meer dan een jaar geweest zijn.

Waaxens ligt niet al te ver van Oosterend, tegen de grens van Súdwest-Fryslân. Het waterschap is opgericht in 1914 en heeft bestaan tot 1976.
Aanvankelijk had het een omvang van ca. 600 ha. In 1920 vond een uitbreiding tot ca. 775 ha plaats. Het waterschap had de volgende werken in onderhoud:
– de waterkeringen (uitgezonderd de Slachtedijk, de Krabbedijk en de Kubaarderweg),
– een tweetal windmotoren, aan de opvaart van de Lollumervaart tot de Slachtedijk en aan de Oude Kubaardervaart,
– tochtsloten, pompen, duikers, dammen en verdere kleine werken, voorzover bij besluit van ingelanden aangewezen.
In beheer had het waterschap de bovengenoemde werken en alle andere in het gebied gelegen watergangen e.d., voorzover bevorderlijk aan het waterschapsdoel.
Er bestaan in het archief nog: “Stukken betreffende de classificatie van eigendommen ten behoeve van de omslagheffing” (zie hier voor een lijst van alle archiefstukken). Die beslaan de periode 1914 – 1926, dus Selius zal hier aandeel in hebben gehad.

29 april 1914
9 februari 1926

 

Bronnen en foto’s: Tresoar, Leeuwarder Courant, zah.nl, birdbuzz.nl, rombou.nl, archivesportaleurope.net, friesarchiefnet.nl, weblog.ardeamontis.nl, De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid, geheugenvannederland.nl

 

Naar menu Selius