Koop en verkoop

Inleiding

18740109-verkoopt-eigen-huisDeze pagina bevat een lijst van de notariële aktes rond koop en verkoop waar Selius in voorkomt. Ook staan er advertenties in de krant die soms terug te voeren zijn op een akte, vaak ook niet. In het laatste geval wordt de advertentie ook vermeld.
Hij komt voor het eerst in een advertentie voor in 1874, hij is dan 24 jaar oud en zet zijn eigen huis te koop. De laatste vermelding in een akte is van 23 maart 1924 waarin hij op 74 jarige leeftijd land koopt, de laatste vermelding in de krant is van
19250929-koopt-land-britsaard29 september 1925. Selius is dan 76 jaar oud. Veel van de aktes en advertenties gaan over de koopt of verkoop van grond, maar hij koopt en verkoopt ook regelmatig huizen, voornamelijk boerderijen. Soms gaat de vermelding over roerende goederen.

De vermeldingen over aktes en advertenties zijn gegroepeerd per periode gebaseerd op de gebeurtenissen in het leven van Selius. Ze vormen maar een lijst met feiten, maar die vertegenwoordigen gebeurtenissen die een reden hebben en een achtergrond. Die achtergrond vormen de ambities van Selius, zijn gezin en zijn familie, zijn andere zakelijke en ook maatschappelijke activiteiten, de mensen die hij ontmoet en de vrienden die hij heeft. Hij leeft lang en handelt ook lang in vastgoed (meer dan 50 jaar). In de loop van de jaren verandert de maatschappij en Selius verandert mee. Hij richt zijn blik steeds verder, breidt zijn bedrijf steeds verder uit en wordt daarbij geholpen door de nieuwe uitvindingen zoals elektriciteit, de telefoon en nieuwe vervoersmiddelen zoals de tram, maar ook heel praktische zaken zoals nieuwe apparatuur en gereedschap om mee te bouwen. We zien dat hij zijn koop en verkoop activiteiten steeds verder uitbreidt. Als hij op middelbare leeftijd is, koopt en verkoopt hij in dusdanige hoeveelheden dat we mogen aannemen dat de handel in onroerend goed vanaf dan het grootste en belangrijkste deel van zijn bedrijf vormt.

 

1874 – 1882   Roerige periode

24 tot 33 jaar oud

Het is een roerige periode in het leven van Selius. Hij neemt in 1875 samen met Jacobus de timmerzaak van zijn vader over, er worden drie kinderen geboren waarvan er twee overlijden en tot overmaat van ramp komt ook zijn vrouw Janke te overlijden in 1879.  De vier jaar erna vormt hij met dochter Janke een eenoudergezin.  Hij koopt samen met broer Jacobus 2x en verkoopt 3x, in Oosterend en in Wommels, dus alles naast de deur.

weiland-koe-header

9 januari 1874 Uit de Leeuwarder Courant – verkoopt zijn eigen huis 6 maanden na de geboorte van zijn oudste dochter, Janke. Zie de advertentie bovenstaand.
18 februari 1874 Verkoopt een zathe en landen, een huizinge met buithuis in Wommels
14 mei 1879 Uit de Leeuwarder Courant – Verkoopt een Boerenhuizinge met karnmolen op Kooifenne onder Oosterend.
14 februari 1881 Koopt land van zijn broer Jacobus voor f 100,-
10 maart 1882 Koopt land van de kerk in Oosterend
13 april 1882 Verkoopt een werkplaats en erf in Oosterend

 

1883 – 1891  Gezin en aannemersbedrijf

33 tot 42 jaar oud

Selius richt zich in deze periode op zijn timmer- en aannemersbedrijf en waarschijnlijk vooral op zijn nieuwe gezin. Janke is een tiener als hij in 1883 met Pierkje trouwt. Het eerste kind uit dit huwelijk, Jelle, wordt geboren in 1884. en is twee jaar oud als zijn broertje Andries geboren wordt. Die overlijdt al na één maand.  In 1887 wordt Jeltje geboren en in 1890 Andries.

Hij werkt in deze periode nog met broer Jacobus. De twee winnen een aantal interessante aanbestedingen zoals in 1885 het Posthuis in Heerenveen, plaatsen van hooghout in Oosterend en de vernieuwing van de Bozumerzijl in 1888 en het bouwen van een school in 1890.

Al met al is het niet onlogisch dat hij zich wat minder op de koop en verkoop van land en huizen richt. Hij Koopt in Britsweerd, Wommels en Oosterend. Het is niet terug te vinden wat hij daar mee doet. Er lijkt in de jaren die volgen geen sprake te zijn van verkoop van de drie objecten.

kop-hals-romp-boerderij

27 oktober 1885 Uit de Leeuwarder Courant – Verkoopt een watermolen
13 februari 1886 Koopt een perceel weiland in Wommels voor f 1.299,-, idem zijn broer Jacobus
9 februari 1888 Koopt grond in Oosterend voor f 200,-
28 mei 1890 Koopt weilanden te Britswerd voor f 4495,-
26 november 1891 Verkoopt samen met zijn broer Jacobus een huis en erf voor f 1.600,-
26 november 1891 Koop samen met broer Jacobus en nog 1 persoon een perceel weiland in Kubaard voor f 1.650,-

 

1892 – 1896  Eigen bedrijf

43 tot 47 jaar oud

In 1892 besluiten de broers om ieder voor zich te gaan werken. De twee zullen elkaar nog lang daarna beconcurreren. We zien ze beiden terug bij aanbestedingen strijdend om de gunning, soms concurreert jongere broer Yde ook mee.  Net als Selius zet Jacobus de vastgoedhandel voort,  maar delft ruim het onderspit bij Selius. Heeft Selius de koop en verkoop van onroerende goederen mede gezien als een competitie, een strijd met Jacobus en ook met Yde?  We zullen het nooit weten, maar het ligt wel voor de hand.

18830310-terpaarde-osingahuis-oosterendDe percelen die hij in april 1892 in Oosterend koopt lijken bij het Osingahuis te horen. We kunnen dat afleiden uit een advertentie die hij in maart van het jaar er op in de Leeuwarder Courant zet, waarin hij terpaarde aanbiedt.  Er is al sprake van een Osingahuis in Oosterend in de 16de eeuw. Degene waarmee hij de terpaarde verkoopt is Sjoerd Dirks Twerda. Sjoerd zien we vaak terug in verband met Selius. Zo zien we zijn naam 31 keer terug in de aktes,  in de advertenties voor terpaarde, maar ook bij de oprichting van de liefdadige instelling Door Arbeid tot Verbetering zijn ze samen te vinden.

In het voorjaar van 1895 koopt Selius met twee van zijn vrienden een zathe in Kollum. Hij verkoopt dat huis aan Andries Bottema uit Buitenpost voor exact het bedrag van aanschaf. Dat lijkt op een vriendendienst. Is opmerkelijk en het gaat dan om een verre vriend. Het plaatsje ligt in het Noordoosten van Friesland op een ruime 50 km afstand van Oosterend.  Zover we kunnen zien doet Selius daar verder nooit zaken meer.  Misschien is het een vriend of familie van Twerda of Gratema met wie hij het huis aanschaft.

 

Donia sathe

12 maart 1892 Koopt een huis en een schuur van zijn vader voor f. 4.000,- Mogelijk is dat huis nummer 4 waar vader Jelle woonde in ieder geval in de periode 1882-1900. Mogelijk is het huis 114 waar Selius intrekt in 1892 en waar ook broer Jacobus een tijd woont (in ieder geval in de periode 1881-1886).
6 april 1892 Koopt percelen in Oosterend.
5 december 1892 Verkoopt samen met 2 anderen een huis en erf in Oosterend voor f. 758,-
13 oktober 1893 Koopt onroerend goed in Oosterend en Hidaard
28 december 1893 Verkoopt met 2 anderen een huis en erf in Oosterend voor f 2.087,-

18950605-grasverkoping

12 februari 1894 Verkoopt een huis en erf in Oosterend voor f 2.500,-
19 februari 1894 Koopt met twee anderen een stuk weiland in Zweins voor f 1.520,-
6 oktober 1894 Koopt onroerende goederen in Oosterlittens, Huins en Lions
16 maart 1895 Koopt met een aantal anderen een zathe en landen in Kollum voor de som van f 48.940,- Uit de krant van twee weken later blijkt dat hij samen met vriend Twerda en S. Gratema uit deze koop het boerenhuis heeft gekocht voor f 2261,- Hij verkoopt dat op 6 mei voor hetzelfde bedrag aan ene Andries Bottema uit Buitenpost.
6 mei 1895 Verkoopt een boerenhuis met aanbehoren in Kollum voor f 2.261,-
6 juni 1895 Uit de Leeuwarder Courant – Verkoopt afbraakmaterialen op de Bokema state bij Lutkewierum.

molen-in-kollum

10 juni 1895 Verkoopt grasgewas in Britswerd. De akte is van 10 juni. De verkoop van het grasgewas op 5 juni staat een aantal malen aangekondigd in de Leeuwarder Courant. Hij werkt samen met Twerda.
3 oktober 1895 Koopt met een aantal anderen een sate en landen te Tjerkwerd
12 oktober 1895 Verkoopt grietland in Oosterlittens samen met 1 andere persoon voor f 487,-
21 november 1895 Verkoopt samen met 5 anderen roerende en onroerende goederen in Waaxens voor f 2.827,-
5 december 1895 Ruilt samen met 1 persoon: 2 percelen weiland te Tjerkwerd en Oosterlittens, waarde f 4.065,  f 3.870 en f 4.000. Hij ruilt met 2 anderen.
10 december 1895 Koopt een stukje weiland in Oosterend voor f 167,-
10 maart 1896 Koopt 1 perceel knipgrond in Oosterend voor f 911,-
Ander nieuws van 20-11-1896

Ander nieuws van 20-11-1896

1 april 1896 Verkoopt samen met 2 anderen enige percelen wei- en bouwland voor f 2.630,-
19 november 1896 Koopt weiland in Bolsward voor f. 1.457,-
Het is uit de verkoop van mejuffrouw de wed. J.IJ. Galema die een flink aantal zaken verkoopt. Selius koopt perceel 21,  van 2,5 pondemaat groot. De akte is van 19 november. De Leeuwarder Courant bericht erover op 23 november.
12 december 1896 Koopt samen met een flink aantal anderen 2 percelen grond in Rauwerd

 

1897 – 1899  Meer zakelijke contacten

48 tot 51 jaar oud

easterein-centrumIn de vijf voorgaande jaren heeft Selius zijn eigen bedrijf stevig opgebouwd. Naast de onroerend goed transacties die hij gedaan heeft, heeft hij aanbestedingen gewonnen en onder andere de Hollandia zuivelfabriek in Bolsward gebouwd en een machinegebouw voor het gemaal in de Arumer polder.  Dat zal hem wat financiële ruimte gegeven hebben om onroerend goed te kopen.
Rond deze periode wordt hij ook politiek actief voor de Liberale kiesvereniging in Hennaarderadeel. Hij doet daar contacten op en zo hij dat al niet was, wordt een notabele in die gemeente. Hij is ook gemeenteopzichter vanaf maart 1898 voor een periode van anderhalf jaar. Mogelijk ontmoet hij bij die functie mensen waar hij later zaken mee doet. Zo zien we Jan Fongers de Vlas uit Wommels na die periode regelmatig op de aktes staan als medekoper of medeverkoper.Hij koopt in het najaar van 1897 twee dingen die opvallen.
Een door de plaats: Oosterbierum. Dat ligt zo’n 25 km van Oosterend in het noordelijk puntje van Franekeradeel.  Hij koopt hier een perceel land en een huis. Iets zuidelijker ligt Dongjum, ook hier koopt hij land. Misschien doet hij contacten op in Franekeradeel door de politiek, waar hij nauw samenwerkt met de geledingen van de Liberale kiesvereniging aldaar, misschien is het toeval.
De andere is opvallend door de naam van de verkoper.  Hij koopt een boerenhuis cum annexis, bouwland en weidland in Welsrijp van jonkheer Arent Johannes van Sminia uit Oudkerk.  Er wordt blijkbaar flink onderhandeld over de prijs. Welsrijp ligt ongeveer 15 km van Oosterend.

Oosterbierum

10 juli 1897 Wordt samen met zijn broer Jacobus genoemd bij een inschrijving en decharge in Hennaarderadeel
26 augustus 1897 Verkoopt samen met 1 andere persoon land in Bolsward voor f 500,-
4 oktober 1897 Koopt samen met 3 anderen een perceel weiland met kolk, een stuk bouwland en een arbeidershuis met erf en hok te Oosterbierum
13 oktober 1897 Koopt samen met 1 andere persoon een huis en erf in Oosterend voor f 1.378,-
25 oktober 1897 Koopt land in Dongjum
29 november 1897 Koopt samen met Sjoerd Dirks Twerda een boerenhuis cum annexis en weiland in Welsrijp van jonkheer Arent Johannes van Sminia uit Oudkerk. Blijkbaar wordt er flink onderhandeld want in de transcriptie van de akte wordt vermeld dat er diverse koopsommen zijn.
12 december 1897 Uit de Leeuwarder Courant. Koopt voor f 3.338,20 in Welsrijp perceel 6 en 7 van de weduwe Offringa

appels

15 augustus 1898 Verkoopt samen met 3 anderen onroerende goederen
22 oktober 1898 Koopt een perceel weiland in Tzum voor f 1.042,-
31 oktober 1898 Koopt een boerenhuizinge met schuur en verdere getimmerten, boomgaard, hornleger, yester, kampje weiland en een perceel weiland te Tzum
9 november 1898 Koopt een perceeltje in Oosterend voor f. 125,-
21 december 1898 Verkoopt een huis en erf in Oosterend voor f 267,-
4 oktober 1899 Verkoopt samen met 1 andere persoon een perceel vergraven land in Welsrijp voor f 220,-
17 oktober 1899 Koopt een perceel in Scharnegoutum van f 2.194,-

 

1900 – 1905  Bloeiperiode

51 tot 56 jaar oud

In 1899 overlijdt vader Jelle en al zes maanden later, het is dan begin 1900 komt moeder Geertje te overlijden. We zien dan ook eind 1899 en begin 1900 aktes terug waarin een deel van de erfenis door broers en zus Timmenga worden verkocht. Op de akte van 3 februari zien we dat er twee perceeltjes f 1.412,- en f 711,- opbrengen. Dat zou in de huidige tijd een krappe zestigduizend euro zijn.

Het land dat verkocht
station-buitenpost wordt ligt in Tzum. Een plaatsje niet ver van Oosterend dat we vaker in de aktes terug zien, Selius koopt en verkoopt veelvuldig daar. Blijkbaar verpachtten Jelle en Geeske daar al grond. Er is nog een andere band met Tzum. Familie van de eerste vrouw van Selius, Janke Hylarides, komt uit Tzum en zusje Geeske woont daar met haar echtgenoot Pieter van der Staag.

In februari 1905 koopt hij in Buitenpost. Tien jaar eerder verkoopt hij daar grond aan ene Andries Bottema.  Nu verkoopt hij samen met Jan de Vlas uit Wommels aan Wolter Speerstra. De namen Bottema en Speerstra komen we verder in de aktes niet tegen. Deze twee transacties zijn om meerdere redenen opmerkelijk. Buitenpost ligt in Achtkarspelen een heel eind van Oosterend (ca. 55 km) en we zien dat Selius de stukken grond verkoopt, maar er is geen indicatie waar en wanneer hij de grond koopt. Misschien is het iets dat uit erfenis komt, misschien ook komen de stukken grond van Jan Fongers de Vlas. Die naam komen we heel regelmatig tegen, vaak koopt of verkoopt hij samen met Selius.  Natuurlijk is het ook heel goed mogelijk dat de grond op een andere manier werd aangeschaft dan via de notaris.

We zien dat Selius ook verkoopt aan een weeshuis in Bolsward in de zomer van 1905. Vanaf 1902 is hij betrokken bij de Gezondheidsraad voor de zetel Franeker. In die hoedanigheid bezoekt hij de steden Franeker en Bolsward met enige regelmaat en het is waarschijnlijk dat hij hierbij het bestuur van het betreffende weeshuis heeft ontmoet.

tzum

5 april 1900 Koopt roerende goederen van een weduwe uit Welsrijp voor f 6.208,-
8 september 1900 Verkoopt een perceel weiland in Welsrijp voor f 875,-
6 oktober 1900 Koopt diverse stukken land van Antonius Franciscus Vos de Wael te Zwolle. De akte wordt opgemaakt door een notaris in Leeuwarden.
19 november 1900 Koopt samen met 3 anderen onroerende goederen in Baard, Britswerd en Oosterwierum
8 december 1900 Akte gaat over roerende goederen van f 113,-.  Het is niet duidelijk of Selius koopt of verkoopt.
12 januari 1901 Koopt percelen in Welsrijp
27 maart 1901 Boelgoed

19000216-overlijden-moeder-geertje

15 mei 1901 Koopt met anderen waaronder broer Jacobus een sate en landen in Oosterend voor f 57.328,-
14 september 1901 Koopt een boerderij en landen in Lutkewierum en Bozum
5 november 1901 Verkoopt een huizinge met erf in Scharnegoutum voor f 1.218,-
14 november 1901 Koopt met 11 anderen een greidplaats te Parrega, voor de koopsom f 113.632. Zijn naam staat in de transcriptie vermeld als Tuininga.
14 november 1901 Verkoopt 2/3 weiland in Tzum van een waarde van f 3.984,-, broer Yde verkoopt 1/2 van een weiland in Tzum en er is nog een derde persoon. Yde staat aangemerkt als verkoper, Selius en de andere persoon zijn zowel koper als verkoper. Is waarschijnlijk tegelijkertijd een soort van ruilverkaveling.
3 december 1901 Uit de Leeuwarder Courant – Koopt land in Bolsward. Een perceeltje van 3/4 pondemaat voor f 609,-
5 maart 1902 Verkoopt 2 percelen weiland in Swichum voor f 1.950,- aan Jacob Jan Lodewijk van Hangest baron d’ Yvoy te Leeuwarden
10 maart 1902 Is koper en verkoper van een stuk land in Welsrijp, de koopsom is f 286,-
12 maart 1902 Is verkoper en koper van een huis met erf in Oosterend. Het genoemde bedrag is  f 1.267,-
15 maart 1902 Wordt genoemd als verkoper bij een provisionele toewijzing en inhouding in Tzum
21 april 1902 Scheiding van een boerenhuis met erf en weiland in Bitsweerd. De andere partij is Sjoerd Dirks Twerda en de waarde is f 4.491,-

Kimswerd

6 september 1902 Koopt van jonkheer Hector Livius van Haersma de With te `s Gravenhage, en jonkvrouw Wikje Minnema van Haersma de With te `s Gravenhage een weidland in Kimswerd voor de som van f 5.873,-
4 oktober 1902 Wordt genoemd in een contract over bemaling
4 oktober 1902 De akte betreft een afbraak maar heeft als categorie ‘verkoping’
24 december 1902 Verkoopt een perceel greidland in Oosterend voor f 1.450,-
17 februari 1903 Koopt samen met Jan de Vlas uit Wommels diverse percelen in Tzum voor f 6.039,-
7 maart 1903 Verkoopt een stuk weiland in Tzum voor f 875,-
21 april 1903 Verkoopt met 1 andere persoon een stelphuizinge en 2 percelen land in Tzum voor f 6.200,-
18 mei 1903 Verkoopt samen met 7 anderen een boerenhuizinge met landen in Dedgum
30 mei 1903 Verkoopt een bergplaats met erf in Oosterend voor f 600,-
23 september 1903 Koopt met 7 anderen een boerderij, weiland en bouwland in Achlum, Arum en Tzum
23 september 1903 Koopt met Jan de Vlas land op het terrein van de dan opgeheven en afgebroken fabriek Perseverantia.
3 november 1903 Koopt perceel 1 in Loënga (aan de trekvaart) voor een totaal bedrag van f 4591,51.  Er is een nota van bewaard gebleven.
17 november 1903 Verkoopt een huizinge en erf in Oosterend voor f 1.600,-
7 januari 1904 Koopt samen met veel anderen onroerende goederen in Winsum
Selius koopt land in Loënga in mei 1904 en breekt het huis in juni al af getuige deze advertentie in het Nieuwsblad van Friesland van 1 juni in dat jaar.

Selius koopt land in Loënga in mei 1904 en breekt het huis in juni al af getuige deze advertentie in het Nieuwsblad van Friesland van 1 juni in dat jaar.

3 februari 1904 Koopt een pakhuis in Oosterend samen met Jan Fongers de Vlas uit Wommels voor f 1.409,- Er is een nota van bewaard gebleven.
15 maart 1904 Verkoopt een boerenhuis met erf in Britsweerd voor f 4.800,-
16 maart 1904 Wordt genoemd bij een verkoop op afbraak, Ook Jan de Vlas staat op de akte.
3 mei 1904 Koopt land in Loënga voor fl. 410,-.  Verkoopt daar later terpaarde van. Zie advertentie rechts. Er is ook een nota van bewaard gebleven.
3 mei 1904 Verkoopt weer samen met Jan de Vlas een pakhuis met grond in Oosterend voor f 1.549,- Zij hebben dit pakhuis op 3 februari gekocht voor f 1.409,-. Ze maken dus f 140,- winst.
14 juli 1904 Koopt samen met 12 anderen een zathe en landen in Dedgum voor de som van f 57.239,-
21 juli 1904 Koopt samen met 13 anderen een zathe en landen in Witmarsum
24 september 1904 Verkoopt een perceel bouwland in Welsrijp voor f 1.125,-
7 oktober 1904 Koopt samen met 5 anderen een arbeiderswoning behorende bij een steenfabriek in Zweins voor f 651,-

weeshuis-bolsward

7 oktober 1904 Selius koopt een perceel land te Burum, koopsom f 3.473,- Hij staat in de akte vermeld als Tmenga.
22 oktober 1904 Koopt land in Welsrijp
7 december 1904 Koopt samen met 2 anderen een huis en grond in Wommels voor f 2.652,-
21 februari 1905 Koopt een perceel weiland in Oosterend voor f 7.600,-
24 februari 1905 Verkoopt samen met Jan de Vlas een perceel greidland in Buitenpost voor f 2.646,-
28 maart 1905 Koopt land in Heeg voor f 12,201,-
11 april 1905 Koopt samen met 1 andere persoon een perceel in Tirns voor f 603,-
21 april 1905 Verkoopt met 2 anderen een huis en erf in Wommels voor f 2.600,-
20 juli 1905 Verkoopt een stukje weiland in Bolsward aan het Weeshuis aldaar voor f 675,-
23 augustus 1905 Koopt met 4 anderen een boerenhuis, 6 percelen weiland en 1 perceel ingepolderd land in Idzega

19050909-land-in-bolsward

9 september 1905 Uit de Leeuwarder Courant – Koopt land in Bolsward. Zie advertentie hiernaast.
18 september 1905 Koopt samen met 1 andere persoon 1/4 perceel land in Arum voor f 7.976,-
6 oktober 1905 Verkoopt samen met Jan de Vlas een perceel weiland in Burum voor f 3.685,-
6 november 1905 Scheiding van een perceel bouwland in Witmarsum met de waarde van f 2.455,-. Andere partijen zijn Jan de Vlas en Johannes Schaper.
2 december 1905 Scheiding van een perceel land in Ruigelollum met de waarde van f 8.200,- De andere partijen zijn Jan de Vlas en Jouke Johannes Osinga
5 december 1905 Koopt een weiland in Nijland voor f 3.945,-
8 december 1905 Verkoopt samen met 3 anderen 2 huizen en erf in Zweins

 

1906 – 1910  De kinderen worden volwassen

57 tot 61 jaar oud

In 1906 is Jelle 22, Andries 16 en Arjen 12. Jelle lijkt zich meer te richten op het vak van ijker en zal misschien niet heel veel met Selius samengewerkt hebben. Van Andries weten we dat hij dat wel doet. In 1911 hebben we daar ook echt een goede indicatie van als Andries opzichter is bij de bouw van de elektriciteitscentrale. Waarschijnlijk gaan de zoons in deze fase wel eens op stap met Selius om te kijken hoe de veilingen werken en er van te leren. Ze worden allemaal volwassen en het is de periode waarin het ze duidelijk wordt welk vakgebied ze ambiëren. Het lijkt er op alsof geen van de zoons uiteindelijk belangstelling heeft voor het kopen en verkopen van roerende en onroerende goederen.

arbeiderswoningenDe grond die Selius in augustus 1906 in Idzega koopt, verkoopt hij 7 maanden later voor zo’n f 400,- meer dan de koopprijs. Idzega is een gehucht in Wymbritseradiel vlakbij Oudega.

In 1907 doet hij een bijzondere koop. Hij koopt een arbeiderswoning bij een steenfabriek voor f 651,- . Het lijkt om steenfabriek D. van der Geest te gaan. Nu koopt Selius wel vaker woningen, maar meestal zijn dat boerderijen of huizen in een dorpskern. Een arbeiderswoning bij een fabriek komen we verder niet tegen. Ook is het opmerkelijk dat hij dit samen doet met twee personen uit Leeuwarden en nog drie anderen uit Huizum, Workum en Molkwerum. Voor het bedrag hoeft hij dat niet te doen, dat is voor hem gezien de andere transacties een klein bedrag.  Wellicht is er het volgende verband. Vanaf 1907 tot 1912 is hij betrokken bij de Gezondheidsraad. Misschien hebben de heren het pand gekocht om het op te knappen en zo de ongetwijfeld armlastige arbeiders en hun gezinnen bij de steenfabriek een beter onderkomen te bezorgen, misschien is het één van de huizen die ze onbewoonbaar wilden verklaren.

In 1908 koopt hij samen met anderen percelen in Oosthem, die hij een paar maanden later in twee delen verkoopt. Oosthem ligt in de buurt van IJlst een ruime 10 km van Oosterend. In september 1909 koopt hij van het Old Burger Weeshuis in Sneek een behoorlijke hoeveelheid grond bij twee afzonderlijke verkopen. De stichting daarvan bestaat heden ten dage nog. Mogelijk heeft hij contacten bij het weeshuis vanwege de Gezondheidsraad of via de politiek. In 1905 heeft hij een stukje grond aan hetzelfde weeshuis verkocht.

molen-bij-lollum

17 maart 1906 Verkoopt een boerenhuizinge met land in Oosterend voor f 23.600,-
9 april 1906 Koopt samen met heel veel anderen een sate en landen in Arum
15 mei 1906 Koopt voor f 705,- een perceel bouwland in Arum
14 augustus 1906 Koopt een perceel land in Idzega voor f 3.840,- Dit staat ook in de Leeuwarder  Courant  30 augustus vermeld.
8 januari 1907 Uit de Leeuwarder Courant – Koopt landen in Deersum voor f 2.828,80. De verkoop vindt plaats in café de Nieuwe Doelen in Sneek. De greidplaats heet De Reidpolle en Selius koopt 3,4 pondemaat.
25 januari 1907 Koopt samen met Jan Nicolai uit Leeuwarden, Hein Westra uit Huizem en Jannes Veenstra uit Leeuwarden een arbeidershuis bij een steenfabriek in Zweins. Het bedrag is f 651,-
koeien-en-jister

Een jister is een nabij de boerderij gelegen stuk land waarin de koeien werden gemolken of dat als opslag van goederen langs de rivieroevers werd gebruikt.

7 maart 1907 Verkoopt samen met Jan de Vlas een perceel weiland in Witmarsum voor f 3.139,-
7 maart 1907 Verkoopt samen met Jan de Vlas een huis en erf met jister in Ruigelollum voor f 3.300,-
26 maart 1907 Verkoopt een stuk weiland in Idzega voor f 4.100,-
16 september 1907 Koopt 3 percelen in Rauwerd voor f 5.981,-
14 oktober 1907 Koopt samen met 2 anderen gebouwen in Oosterend
2 december 1907 Verkoopt samen met Jan de Vlas 2 huizen en 1 woning in Winsum voor f 1.028,-,  f 325,- en f 86,-
15 januari 1908 Koopt samen met 12 anderen een zathe en landen en land te Oudega, Wymbritseradeel en Westhem. Staat in de akte vermeld als Tuininga.
31 januari 1908 Uit de Leeuwarder Courant – koopt perceel nummer 9 van de landen aan den Hemdijk en de Oudegaster Schatting onder Oudega voor f 5.677,20 De verkoop vond plaats bij kastelein E. Wijbinga te Blaauwhuis.
13 maart 1908 Uit de Leeuwarder Courant – Verkoopt een boerenhuis met erf en een kamp weiland bij Sijbrandaburen.
2 mei 1908 Verkoopt een huis en erf in Oosterend voor f 1,150,-

Oosthem_in_Friesland

2 juni 1908 Koopt samen met heel veel anderen een huis en weilanden in Oosthem
4 augustus 1908 Verkoopt met veel anderen huis en land in Oosthem die ze 2 maanden daarvoor gekocht hebben
25 augustus 1908 Verkoopt met 3 anderen een perceel land in Oosthem voor f 5.564,-
29 augustus 1908 koopt 2 percelen in Lutkewierum voor 5.380,- en f 4.756,-
29 oktober 1908 Koopt enige percelen in Tjerkwerd voor f 4.382,-
19 september 1908 Uit de krant. Koopt perceel 2 van de van Altena state op Mollum onder Lutkewierum voor f 1.160,-
7 november 1908 Koopt percelen in Wommels
16 november 1908 Koopt samen met J. Osinga en S.C. Sijtsma de percelen 11 en 12 van landen te Vierhuis onder Allinga. Het bedrag is f 4.382,-
8 december 1908 Verkoopt samen met iemand anders een boerenhuizinge met een perceeltje land te Sijbrandaburen, koopsom  f 5.350,-
17 maart 1909 Koopt voor f 2.000,- een perceel land in Nijland
19 maart 1909 Uit de krant. Verkoopt boerenhuis met erf en een perceel terpbouwland van 66 are en 30 centiare voorzien van beste terpaarde in Menaldum. Het huis wordt op dat moment nog gehuurd door A. EA. Gerbens.
23 augustus 1909 Veiling en boedelscheiding van bouwland in Witmarsum, waarde  f 2.784,- De andere partij is Jan de Vos uit Franeker.
9 september 1909 Koopt samen met twee anderen een perceel weiland en een gedeelte van een perceel voor f  3.382,- en f 98,-

19090911-NieuwsbladVanFriesland-koopt-percelen

8 september 1909 Uit de Leeuwarder Courant – Koopt van het O.B. (Old Burger) weeshuis in Sneek de percelen 10 en 11. Hij koopt samen met R. Jongbloed uit Sneek voor een bedrag van f 3.327,- Het gaat om 13,9 pondemaat onder Goëngarijp. De verkoop vond plaatst ter verzoeke van de heeren Regenten van het weeshuis en vond plaats in de herberg van S. Hoogerhuis in Sneek.
11 september 1909 Uit het Nieuwsblad van Friesland – Koopt van het O.B. (Old Burger) weeshuis in Sneek perceel nummer 2. Hij koopt samen met S.C. Sijtsma voor een bedrag van f 13.876,50
13 oktober 1909 Is één van de vele kopers van een sate en landen in Tjerkwerd en Westhem die verkocht worden voor f 51.645,-. In de krant van 29 oktober is te lezen dat hij samen met P.D. de Jong 3,3 pondemaat koopt voor f 2.745,-
4 november 1909 Boedelscheiding. De andere partij is Johannes Aukes Schaper uit Workum
22 november 1909 Is één van de kopers van een zathe en landen in Cornwerd
2 februari 1910 Verkoopt een perceel weiland in Rien voor f 6.300,-
Old Burger Weeshuis te Sneek

Old Burger Weeshuis te Sneek

3 februari 1910 Koopt onroerend goed in Bolsward. Het betreft perceel 2 voor f 3640,- en perceel 12 voor f 1857,-. Wordt ook over bericht in Het Nieuwsblad voor Friesland.
19 februari 1910 Uit de krant. Koopt onroerend goed in Bolsward.
3 mei 1910 Verkoopt weiland in Idzega voor f 2.200,-
12 oktober 1910 Koopt een zathe en landen op Baarderburen in Arum
26 oktober 1910 Uit de krant. Verkoopt een huis met schuur waarin stalling voor 50 koeien en 2 paarden met een berging voor hooi genoeg om 60 tot 70 koeien van de voeren van de van Altena State op Mollum. Het goed is dan nog in gebruik door J.W. Kleefstra.
9 november 1910 Is provisioneel koper van land en een huis in Rauwerd
5 december 1910 Koopt weiland in Cornwerd voor een bedrag van f 7.289,-
7 december 1910 Koopt met 4 anderen diverse gebouwen en percelen land in Rien en Lutkewierum
8 december 1910 Verkoopt een perceel land in Arum vaan f 950,-
8 december 1910 Verkoopt een perceel weiland in Arum voor f 3.157,-

 

1911 – 1914 Richting pensioen

62 tot 65 jaar oud

1911 is een jaar met een voor Friesland en voor Selius spannende gebeurtenis. In de zomer is het zover de eerste elektriciteitscentrale van Friesland wordt gebouwd in Grouw, die de omgeving van stroom zal voorzien. Selius bouwt de centrale. We zien ook dat hij in die periode niets koopt of verkoopt. Hij zal zich volledig op dit ambitieuze project gericht hebben, waarbij te melden valt dat het uiteindelijk omvangrijker blijkt te zijn dan ingeschat, want de kosten van het totale project lopen aanzienlijk buiten budget inclusief de bouw. Overigens is 1911 ook wereldwijd een bijzonder jaar. Amundsen bereikt als eerste de geografische Zuidpool. Naast de koop die Selius doet op 16 maart 1912 bericht de krant ook over de expeditie van Amundsen.

Afgegraven terp in Kubaard

Afgegraven terp in Kubaard

Leuk weetje: Het Nieuwsblad van Friesland meldt op 18 februari 1911 dat Selius drie dagen eerder samen met Osinga en Wijnia 6,8 pondemaat weiland in Kubaard heeft gekocht met terp. Een eeuw later wordt er op een mooie zondag ochtend gehooid op dat weiland, waarbij de terp uiteraard afgegraven is. Daar zal Selius zeker voor gezorgd hebben.

Vanaf het najaar 1911 beginnen de handelsactiviteiten toe te nemen, de tweede helft van 1911 en 1912 wordt nog een redelijk drukke periode. In 1913 en 1914 zien we dat Selius het rustig aan begint te doen. Hij lijkt richting zijn pensioen te gaan. Nu is dat ook maar relatief voor Selius. Er is  dan weliswaar in het eerste decennium van de 20ste eeuw een wettelijke pensioenregeling getroffen  met een pensioenleeftijd van 65, maar die is voor bepaalde werknemersgroepen. Net als vandaag de dag is er geen regeling voor werkgevers en dus is de leeftijdsgrens van 65 waarschijnlijk voor hem op dat moment niet heel relevant. Hij kan het zich dan wel veroorloven om minder actief te zijn in de vastgoedhandel omdat hij welgesteld is en zijn ‘pensioeninkomen’ goed geregeld heeft met de inkomsten van het verpachten van land en huizen. Hij verveelt zich ook niet want is nog steeds maatschappelijk actief en betrokken bij de gemeentepolitiek. Ongetwijfeld via personen die hij ontmoet heeft via de maatschappelijke activiteiten (Gezondheidsraad) weet hij in het najaar van 1913 grond te verkopen aan het Algemeen Stads Armbestuur te Bolsward.
In 1913 wordt hij voor het eerst volmacht bij het waterschap de Vijf Deelen Zeedijken Binnendijks, dat neemt veel van zijn tijd in beslag.

Rechtszaak

In 1912 vinden we de volgende akte:
18 april 1912 Wommels, notaris K. Gorter

Gemeente: Hennaarderadeel
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een perceel weiland te Bolsward, koopsom f 6.433,-
– Selius Jelles Timmenga te Oosterend, verkoper
– de Gemeente Bolsward, verkoper en koper

We zien dat de Gemeente Bolsward zowel koper als verkoper is.  Dit heeft alles te maken met een geschil dat Selius heeft met deze gemeente over het “lange land” dat ze gezamenlijk in bezit hebben. Selius wenst niet langer mee te werken aan de verhuur van het stuk grond omdat de gemeente nalatig is bij het toezicht houden zodat er overlast ontstaat van onder andere slootjes springende jongens. Hij wil dat beide partijen de grond verkopen omdat het perceel niet op een goede manier kan worden opgesplitst.

Voetbalvereniging Achilles

Voetbalvereniging Achilles

De rechtbank in Leeuwarden wordt zelfs bij het conflict ingeschakeld, er vinden spoedeisende raadsvergaderingen plaats en de krant bericht er uitgebreid over (zie het artikel). Uiteindelijk delft de gemeente het onderspit en wordt er op 18 april verkocht, ook nog twee weken eerder dan in de gemeentelijke planning. Selius heeft op geen enkel vlak een duimbreed toegegeven. geschakeld, er vinden geheime raadsvergaderingen plaats en de krant bericht er uitgebreid over (zie het artikel). Uiteindelijk delft de gemeente het onderspit en wordt er op 18 april verkocht, ook nog twee weken eerder dan in de gemeentelijke planning. Selius heeft op geen enkel vlak een duimbreed toegegeven.

Dat hij er waarschijnlijk goed aan gedaan heeft is te lezen in een artikel uit het Bolswarder Nieuwsblad.  Dat hij last had van jongens op het land was ook te verklaren door de oprichting van voetbalvereniging Achilles in 1905. Die vereniging gebruikte het land als uitwijk om er op te voetballen.

 

weiland-met-hek

4 januari 1911 Verkoopt met veel anderen een woonhuis met erf en een stuk greidland te
Scharnegoutum en Deersum, koopsom fl. 1014 en fl. 10.767. Hij verkoopt aan de Kerkvoogdij der N.H. Gemeente te Deersum. Betreft ook een boedelscheiding.
25 januari 1911 Verhuurt aan een aantal mensen in Wonseradeel samen met Themotheus Gosewinus Haverschmidt te ‘s-Gravenhage
1 februari 1911 Koopt samen met twee anderen enige (delen van) percelen in Hennaarderadeel koopsom f 21.596 en f 7.235,-
17 februari 1911 Uit de Leeuwarder Courant – Koopt in Kubaard perceel 13 van G. Heeg. Grootte 8,9 pondemaat f 813,- per pondemaat, dus totaal f 7.325,70
25 februari 1911 Uit het Nieuwsblad van Friesland – Schaft samen met Jouke Johannes Osinga en J. Wijnia in Kubaard een perceel aan met terp voor f 3.176,-
25 februari 1911 Boedelscheiding. De andere partij is Jouke Johannes Osinga te Kubaard. Het gaat om het weiland in Kubuaard dat ze 10 dagen eerder samen gekocht hebben.
5 oktober 1911 Uit het Nieuwsblad van Friesland – Verkoopt uit de hand een ‘groote boerenhuizinge’ op de van Altena State in Mollum.
28 oktober 1911 Koopt met Jouke Johannes Osinga te Kubaard 2 percelen land, koopsom f 12.960 in Wommels
15 november 1911 Uit de Leeuwarder Courant. Koopt met Jouke Osinga en J. Wijnia land in Edens koopsom f 5.803,- in Wommels

19110218-NieuwsbladVanFriesland-koopt-een-terp

28 november 1911 Verkoopt een stuk afgegraven land aan de Jongedijk in Nijland voor f 2.675,-
1 december 1911 Verkoopt met 2 anderen een perceel weiland in Kubaard voor f 7.855,-
29 februari 1912 Provisionele en finale toewijzing, gaat over Wonseradeel en betreft veel partijen
14 maart 1912 Is provisionele koper
16 maart 1912 Er wordt een enorme verkoop gedaan in de Makkumer- en Parregaastermeerpolders. Gezien de functie van Selius bij het waterschap aldaar, is het vanzelfsprekend dat hij ook een aankoop doet. Hij koopt voor f 6.184,50. Zie het stuk in de Leeuwarder Courant over de veiling.
2 april 1912 Komt voor in een acte de command
6 april 1912 Verkoopt boelgoed
18 april 1912 Verkoopt weiland in Bolsward aan de Gemeente aldaar voor f 6.433,-
23 april 1912 Boedelscheiding van een perceel weiland te Hieslum, opbrengst f 3.618,- Andere partijen zijn Pier de Jong uit Exmorra en Feike Jans Boschma uit Nijland
17 september 1912 Koopt met 4 anderen een greidplaats op Annaburen in Tirns voor f 66.267,-
1 oktober 1912 Verkoopt samen met een ander een huis en land in Tjerkwerd voor f 3.000,-
12 oktober 1912 Boedelscheiding van een perceel in Kubaard van f 3.200,-, er zijn 3 partijen
12 oktober 1912 Verkoopt samen met 2 anderen 2 percelen voor f 13.813,-

19121019-NieuwsbladVanFriesland-koopt-land

17 oktober 1912 Uit het Nieuwsblad van Friesland – Koopt samen met S.C. Sijtsma uit Franeker perceel nummer 2 van landen onder Hartwerd voor f 13.876,50
23 oktober 1912 Koopt samen met 2 anderen greidland in Roodhuis voor f 44.807,-
5 november 1912 Verkoopt een perceel weiland in Oudega voor f 6.475,-
19 november 1912 Verkoopt samen met 1 andere persoon greidland in Tjerkwerd voor f 2.967,-
9 december 1912 Koopt samen met 1 andere persoon een perceel terpbouwland voor f 2.408
24 december 1912 Verkoopt een stukje weiland (een jister) in Tirns voor het bedrag van f 1.473,-
18 januari 1913 Verkoopt samen met 1 andere persoon een perceel in Follega voor f 8.500,-
28 januari 1913 Koopt samen met 1 andere persoon een greidplaats in Roodhuis voor f 15.625,-

bolsward

30 april 1913 Royement, betreft een inschrijving te Sneek
4 september 1913 Verkoopt samen met 3 anderen onroerend goed in Gaast aan het Algemeen Stads Armbestuur te Bolsward voor f 76.632,-
2 oktober 1913 Verkoopt samen met 1 andere persoon land in Gaast aan het Algemeen Stads Armbestuur te Bolsward voor f 234,-
13 maart 1914 Verkoopt land in Lutkewierum voor f 4.500,-
6 augustus 1914 Verkoopt samen met 1 andere persoon weiland in Gaast voor f 2.035,-

 

1915 – 1925 Rentenieren

65 tot 76 jaar oud

vanuit-kerk-hidaard1Het is 1915 en Selius heeft de leeftijd bereikt om achterover te leunen. Hij is 65 en besluit om zijn timmerzaak te verkopen aan Johannes Tjalles Boersma. Hij doet dan logischerwijze ook niet meer mee aan aanbestedingen. Toch wil hij blijkbaar niet helemaal stoppen met werken. Buiten dat hij bij een aantal maatschappelijke functies voortzet zoals volmacht en bestuurslid bij twee waterschappen en het voorzitterschap van de door hem opgerichte begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’, blijft hij toch nog betrokken bij de handel in onroerend goed. Ook weten we van verhalen uit de familie dat hij tot aan zijn dood land verpacht heeft.

Alhoewel de activiteiten bij het stijgen van zijn leeftijd afnemen, rust hij niet op zijn lauweren. Niet onlogisch is dat hij iets meer lijkt te verkopen dan te kopen. Het laatste teken van activiteit in de onroerend goed handel komt uit de Leeuwarder Courant waar in het najaar van 1925 (Selius is dan 76 jaar oud) vermeld staat dat hij ruim zes hectare grond gekocht heeft.

In de Leeuwarder Courant valt in december van het jaar 1915 te lezen dat Selius een stuk grond te koop zet ten zuiden van Roodhuis. Het lijkt te gaan om twee stukken grond die als één kavel van een krappe 19 hectare gekocht kunnen worden en waarvan de pacht in 1916 afloopt. Uit de notariële aktes kunnen we opmaken dat hij dat land gekocht heeft in oktober 1912 en in januari 1913. Hij heeft dat dus zo’n drie en een half jaar verpacht.
Bij nader onderzoekt lijkt een maand eerder Sjoerd S. Heeg hetzelfde stuk land te koop te zetten. In ieder geval ook bij de Slachtedijk en met dezelfde pachtdatums, hoewel niet in hetzelfde jaar, maar in 1915 in plaats van 1916. In de advertentie wordt aangegeven dat Sjoerd mede-eigenaar is. Waarschijnlijk is de andere eigenaar dus Selius. Er wordt verkocht in 13 percelen, dus het kan goed zijn dat een aantal van deze percelen is verkocht, met een grootte van 37 pondemaat en de resterende percelen, met een grootte van 51 pondemaat, nogmaals te koop worden gezet, mogelijk nu alle in bezit van Selius.
De Slachte is ontstaan door een groot aantal bestaande polderdijkjes om terpen en terpdorpen op te hogen en aaneen te smeden tot een binnendijk. Vandaar het kronkelige tracé door een weids landschap. Eeuwenlang vervulde de 42 km lange Slachtedyk een belangrijke rol als (nood)waterkering, pas in 1995 werd de eeuwenoude dijk uit haar functie ontheven. Selius zal via zijn functies bij de waterschappen zeker het onderhouden deze dijk op de agenda bij de vergaderingen langs hebben zien komen. De Slachtedijk loopt van Raerd langs Oosterwierum, bozum, Roodhuis, Wommels, Achlum, Franeker naar de zeedijk bij Oosterwierum.

tzum-vanaf-het-water

6 oktober 1915 Verkoopt samen met 3 anderen 5 percelen land in Tzum waarvan 1 perceel f 4.500,- opbrengt
19 oktober 1915 Is provisioneel koper
21 oktober 1915 Koopt een weiland in Hichtum voor f 10.466,-
26 november 1915 Verkoopt aan Johannes Tjalles Boersma een timmerwinkel en toebehoren in Oosterend voor f 6.000,- Dit is de timmerzaak van Selius.
8 december 1915 Uit de Leeuwarder Courant – Verkoopt eene zeer vruchtbare Greidplaats van 51 pondemaat groot (bijna 19 hectare) bij Roodhuis.
22 december 1915 Verkoopt een huis en erf in Lutkewierum voor f 653,-
30 december 1915 Koopt een zathe en land in Achlum voor f 5.559,-
14 januari 1916 Uit de Leeuwarder Courant – Koopt perceel 1 van landen op IJslumburum onder Achlum voor een bedrag van f 2.059,- per pondemaat. Het stuk land is iets minder dan 3 pondemaat, het is 1 hectare en 20 centiare groot. Zie meer over deze aankoop op de pagina’s Verhuur en Terpaarde.

19151229-draagt-timmerzaak-over

27 april 1916 Koopt samen met 6 anderen onroerend goed in Burgwerd en omgeving en Witmarsum voor f 65.258,-
23 mei 1916 Koopt een sate en landen in Oosterend voor f 51.500,-
11 september 1916 Koopt een perceel en een deel van een perceel in Oosterend voor f 20.487,- Ook ene Jan Timmenga koopt een deel van een perceel voor f 2.119,-
21 september 1916 Verkoopt bouwland in Arum voor f 2.200,-
2 november 1916 Verkoopt een stuk land in Arum voor de som van f 935,-
20 februari 1917 Verkoopt een stal, hooischuur, erf en grond aan de Heeremastraat in Bolsward
23 februari 1917 Verkoopt een weiland in Kimswerd voor f 9.200,-
15 maart 1917 Verkoopt met 3 anderen diverse percelen land te Allingawier, koopsom f 6.415,-
15 maart 1917 Koopt samen met 1 ander persoon weidlanden in Tjerwerd met de waarde van f 9.796,- en f 6.203,-
10 mei 1917 Verkoopt samen met 1 andere persoon een perceel weiland voor f 16.005,-
15 oktober 1917 Wordt genoemd als verkoper in de gemeente Hennaarderadeel
13 december 1917 Koopt een perceel met terp op Driehuizen onder Oosterend groot 4,7 pondemaat voor f 1.017,- per pondemaat.

bolsward-1930

10 oktober 1918 Wordt genoemd bij provisionele en finale toewijzing in Hennaarderadeel
24 december 1918 Uit de krant. Koopt in Waaxens samen met F. Boschma 6,76 pondemaat voor f 978,- per pondemaat
29 maart 1919 Wordt genoemd als koper
23 september 1920 Verkoopt met 3 anderen onroerend goed in Bolsward
31 januari 1921 Wordt als verkoper genoemd in een provisionele en finale toewijzing
13 maart 1924 Provisionele en finale toewijzing en acte de command
18 maart 1925 Koopt samen met twee anderen land. Er staat niet vermeld waas, maar het is via een notaris in Bolsward. Selius staat vermeld als Tamminga.
29 september 1925 Uit de Leeuwarder Courant – Koopt land in Britsaard voor f 1.219,- De oppervlakte is 17,8 pondemaat, dat is ca. 6,5 ha(hectare)

 

Foto’s van ’t Fryske Gea, Nicon Club, Frieslandwonderland.nl, elfstedenstate.nl, Stinsen in Friesland, kanoroutes.nl, de Woudklank, Kattefretter (Wikipedia), rijksmonumenten.nl, straatkaart.nl, binnenbuitenpost.nl, Tresoar, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek, Gerben H. straatkaart.nl
Bronnen: Notariële akten van Tresoar, Leeuwarder Courant,  aktes van de burgerlijke stand van Alle Friezen, Nieuwsblad van Friesland, stellingwerven.dds.n

 

Naar menu Selius