Aukje Boersma

Persoon Aukje Lyckles Boersma
Ouders: Lyckle Willems Boersma en Trijntje Taekes Rijpma
Geboortedatum: 8 juni 1895, Wytmarsum
Huwelijk: 13 augustus 1919 – Andries Selius Timmenga
Overlijdensdatum: 11 april 1982, Bolsward
Link naar GenealogieOnline: ——>

aukjeAukje wordt geboren op 8 juni 1895 in Witmarsum als oudste kind van Lyckle Willems Boersma en Trijntje Rijpma. aukje-geboorteakteEen jaar later wordt zusje Jacoba geboren en haar zusje Antje in 1898. In 1900 krijgt ze een broertje, Willem en er volgen nog een zusje, Baukje, in 1904 en een broertje, Taeke in 1907. De naam Aukje komt van haar oma aan moeders kant, Aukje Hilarides. Onderstaand meer hierover.
Vader Lyckle is eerst verwersknecht, maar begint al vrij snel voor zichzelf. Mogelijk neemt hij de zaak over van zijn vader. Hij schildert niet alleen huizen maar ook rijtuigen. Bovendien is hij diaken van de hervormde kerk in Witmarsum.

De (voor)ouders van Aukje

rijtuigLyckle en Trijntje trouwen op 30 mei 1891 in Wonseradeel. Lyckle is dan verwersknecht, zijn vader Willem Lyckles Boersma is verwer. Trijntje is nog minderjarig. Haar vader Taeke is landbouwer, haar moeder Aukje Hilarides is zonder beroep, ze wonen in Witmarsum.
Een zus van Lyckle, Antje, trouwt met een neef van Trijntje, Sytze Rijpma. Dit echtpaar emigreert naar de Verenigde Staten. Antje overlijdt daar in Edinburg Indiana in 1965.

Trijntje stamt af van Friese adel en via haar moeder van een interessant en indertijd bekend persoon in Tzumarrum en omstreken. Zie onderstaand wat meer hierover in het hoofdstuk ‘De naam Hilarides’.

Activiteiten van Aukje

Oudercommissie

19291026-oudercommissie-aukjeAukje is lid van de oudercommissie van de O.L. school in Witmarsum. De school is hier wat laat mee want pas in 1929 wordt de commissie geïnstalleerd terwijl er al wetgeving was in 1920.

De tekst van het betreffende wetsartikel 20 van de wet Lager Onderwijs luidt:

1930-lagere-school-witmarsumArt. 20 1. Aan elke openbare lagere school is een oudercommissie verbonden. Zij is bevoegd zich tot burgemeester en wethouders of tot den gemeenteraad te wenden met betrekking tot de belangen van de school. Zij geeft het gemeentebestuur en den leden van het Rijksschooltoezicht alle inlichtingen, die dezen verlangen.
2. In een gemeente, waar meer dan één oudercommissie bestaat, kan door den gemeenteraad een ouderraad worden ingesteld. Hij is bevoegd zich tot burgemeester en wethouders of tot den gemeenteraad te wenden met betrekking tot de gemeenschappelijke belangen der openbare lagere scholen in de gemeente. Hij geeft het gemeentebestuur en den leden van het Rijksschooltoezicht alle inlichtingen, die dezen verlangen.
3. Bij algemeenen maatregel van bestuur worden de inrichting, de wijze van verkiezing van de leden en de verdere bevoegdheden van de oudercommissien en van de ouderraden geregeld 2).

19340501-oudercomm-aukjeIn 1934 zien we haar weer genoemd worden in de krant als lid van de oudercommissie. Er wordt afscheid genomen van een onderwijzeres en Aukje houdt een afscheidstoespraak en biedt de vertrekkende mej. Westerbaan een geschenk aan.

De L.O. school in Witmarsum (O.L. staat voor Openbare Lagere) deelt een gebouw met de U.L.O. (Uitgebreid Lager Onderwijs, werd voorheen M.U.L.O genoemd). In de periode augustus 1930 tot maart 1931 wordt de school verbouwd. Naar aanleiding daarvan is een foto gemaakt. Zie de foto bovenstaand.

Vrouwenvereniging

19351021-vrijz-vrouwenver-aukjeAukje is lid van de vrijzinnige vrouwenvereniging ‘Nut en Nocht’ wat zoveel betekent als Nut en Genoegen. In 1935 wordt ze benoemd als bestuurslid. Uit de laatste zin van het artikel kunnen we opmaken dat de vereniging zich onder andere bezighoudt met het maken van nuttige en huishoudelijke artikelen.

PannenlappenUit een artikel van twee jaar eerder kunnen we opmaken dat het onder andere handwerken betreft en er wordt vermeld dat er in de winter van 1932/1933 maar liefst 150 dingen zijn gemaakt die bijna allemaal worden verkocht. Maar de vereniging doet meer. Zo wordt er in 1935 een uitgaansdag georganiseerd naar Appelscha, Steenwijk en Sneek. De vereniging heeft dan 58 leden waarvan er 52 meegaan op de uitgaansdag.

halve-cent-1halve-cent-2 In 1937 houdt men een floriala tentoonstelling waarbij ook prijzen te winnen vallen. In de categorie geraniums wint Y. Kingma-Postma de poedelprijs. Verder valt er te lezen dat in dat jaar de inkomsten f 777,34 zijn, de uitgaven f 474,83 1/2, dus er was een prachtig batig saldo. Omgerekend naar nu zijn de inkomsten € 17.000,-.
We zien bij de uitgaven een halve cent staan. Die werden een halfje genoemd en voor het laatst in 1945 geslagen.

Aukje is in 1964 nog steeds lid van de vrouwenvereniging en biedt in dat jaar namens de vereniging een Friese vlag aan de IJsvereniging Witmarsum.

19641221-aukje-ijsvereniging
Op stap met de ouderen uit Witmarsum

In de Leeuwarder Courant van 27 mei 1989 in de rubriek ‘Oer pake’s tiid” wordt onderstaande foto geplaatst. Er staat tekst bij en daaruit blijkt dat de ouder van dagen uit Witmarsum een uitstapje hebben gemaakt in 1928. Bestemming Oranjewoud bij Heerenveen.

De twee dames die gehurkt op de voorgrond zitten worden met name genoemd:
N. Timmenga-Reitsma zit rechts volgens de schrijver van het stukje, haar man was de directeur van de gemeentewerken. Dat moet haast dan Aukje geweest zijn, hoewel de naam na al die jaren niet helemaal goed onthouden is. Reitsma moet Boersma zijn. Nu valt die verwarring te verklaren als we kijken naar hoe hij de vrouw in het wit links omschrijft namelijk als mevrouw Boersma-Reitsma en dat lijkt verdacht veel op Boersma-Rijpma. Trijntje Boersma-Rijpma is de moeder van Aukje.

Waarschijnlijk zien we dus rechts in de witte jurk Aukje en links in de witte jurk haar moeder Trijntje waarvan we nu weten (als het daadwerkelijk Trijntje is) dat ze verpleegster was in het verpleeghuis Bloemkamp.

Overlijden van Aukje

Aukje overlijdt op 11 maart 1982 in Witmarsum waar ze geboren en getogen is en dat ze trouw gebleven is. Ze is een actief lid van de gemeenschap geweest en vooral een lieve echtgenote, moeder en oma. Ze is 86 jaar oud geworden en heeft daarmee Andries 42 jaar overleefd.

19820313-overlijden-aukje witmarsum-lucht

De naam Hilarides

tzummarum1De naam Hilarides zijn we vaker tegengekomen. Immers heette de eerste vrouw van de vader van Andries, Selius, ook Hylarides. Het is een bekende naam in de streek. Onderstaand zien we een artikel over geslachtsnamen. ook deze naam is gebaseerd op een voornaam en wel Hylcke. De eerste Hylarides heette oorspronkelijk Hielkes, want zijn vader heette Hielke. Het gaat om Pyter Hielkes. De oma van ‘onze’ Aukje, Aukje Hilarides, stamt af van deze Pyter.
Over Pyter is een stuk geschreven door Wietse Leistra op de website Oud Tzumarrum. Onderstaand een fragment.

tzumarrum
Hij (is Pyter) ging in mei 1689 aan de Hoge School te Franeker studeren en wel als “philosophiae studiosus” ;hij studeerde echter theologie.
Op 26 januari 1693 liet hij zich als “bejaard studiosus” in de hervormde kerk te Franeker dopen en ging dus tot de hervormde godsdienst over.
Hij noemde zich toen Petrus Hilarides, zijnde de Griekse vervorming van Pyter Hylkes.
In 1695 verscheen van zijn hand een “Disputatio Philologica de Melchisedeco”, gedrukt te Franeker bij Joh. Gijzelaar, waarmede hij zijn theologische studie afsloot.
In deze disputatie verdedigt Petrus op verschillende gronden de mening, dat Melchisedek. een koning en priester van Salem, ten tijde van Abraham, Christus, God’s zoon is geweest.
De juiste datum van zijn promotie is niet bekend, maar die zal in 1696 liggen: in een akte van 18 december 1695 (zie hierna) wordt hij nog “S. S. Theolog. Studiosus” genoemd).
Het bovengenoemd geschrift is aanwezig in de Universiteitsbibliotheek te Utrecht.
Interessant zijn nogal de , ter ere van de promotie gemaakte, lofdichten van een tweetal verwanten van de moederszijde van de promovendus, die bij de disputatie zijn afgedrukt.
Eén in het latijn, is van Aemilius Jacobides, apotheker, burgemeester, ouderling en kerkvoogd te Franeker.
Het andere lofdicht, in het Nederlands, is van Vitus Beerns Salverda, J. U. D. , een neef van Petrus.
Hieruit is af te leiden dat er nauwe betrekkingen bestonden tussen de Hilaridessen, Abbema’s en Salverda’s en hun aanhang te Franeker.
Artikel uit Het Nieuwsblad van het Noorden d.d. 16 november 1935 over geslachtsnamen. Ook de naam Boersma komt in het artikel aan bod.
19351116-geslachtsnamen
Bronnen en foto’s: Stamreeks Boersma, Alle Friezen, Tresoar, Leeuwarder Courant, Wietse Leistra – website Oud Tzumarrum, harryhoman.nl, frieslandwonderland.nl, grootsneek.nl

 

 

Menu Selius
Pagina Andries